SKJ
        
  Úvod
  PREZÍDIUM
  ČLENOVIA
 

SPZ ZSK

 

UKK

 
  GDPR – Ochrana osobných údajov
 
  SKJ - SEKRETARIÁT
  Kontakt
  Pracovníci sekretariátu
  Tlačivá
  Cenník
  Štandardy
  Klubové web stránky
  ROZHODCOVIA
  Zbor rozhodcov
  Plán Zboru rozhodcov
  Čestní členovia Zboru rozhodcov
  Medzinárodní rozhodcovia
  Národní rozhodcovia
  Rozhodcovia Junior Handling
  VÝSTAVY
  Kalendár 2019
  Kalendár 2018
  Výsledky výstav
  Šampionáty 2010 - 2019
  MEDZINÁRODNÍ ŠAMPIÓNI
  Junior Handling
  ŠAMPIONÁTY
  Šampión šteniat
  Šampión mladých
  Šampión SR
  Jubilejný šampión SR
  Šampión veterán
  Šampión práce
  Grand šampión
  Slovenský výstavný šampión
  Super Grand šampión
  Šampión SKJ
  CHOVATEĽSKÉ STANICE
  register názvov
  Duplikáty preukazov o pôvode
  DOKUMENTY
  dokumenty FCI
  dokumenty SKJ
  správy z komisií FCI
   
  Jubilejné ocenenia SKJ
   
  Svetove klubove
vystavy 2013
   

www.fci.be

 

 

www.fcieurope.eu

 


Dostihová a coursingová komisia SKJ

 

 

 

Mediálni partneri:

 
SKJ
   
 

ŠTATÚT PRE UDEĽOVANIE SLOVENSKÉHO ŠAMPIÓNA PRÁCE

   
 

Šampión práce

Vyplniť žiadosť
   

Udelenie titulu Slovenský šampión práce je podmienené:

1.

získaním 3x CACT, z toho minimálne 1x na medzinárodných skúškach v SR a ostatné na národných alebo špeciálnych klubových skúškach, 1 CACT je možné nahradiť dvomi titulmi Reserve CACT, CACT z medzinárodných skúšok je možné nahradiť dvomi Reserve CACT len z medzinárodných skúšok.

2.

získanie čakateľstva potvrdia rozhodcovia formou osvedčenia o získaní CACT SR a zápisom do preukazu o pôvode,

3.

po získaní potrebného počtu CACT pošle majiteľ psa alebo suky osvedčenia o získaní CACT a preukaz o pôvode psa (zahraniční majitelia fotokópiu PP) Slovenskej kynologickej jednote, Furmanská 9, 841 03 Bratislava, ktorá vystaví diplom a získanie šampióna uvedie v preukaze o pôvode.

 

 

Podmienky pre udeľovanie čakateľstva CACT:

1.

Čakateľstvo na Slovenského šampióna práce – CACT sa udeľuje najlepšiemu jedincovi plemena na medzinárodných, národných alebo špeciálnych klubových skúškach z výkonu (ďalej len skúšky) konaných v SR, schválených v pláne kynologických podujatí príslušného zväzu v danom roku, na ktorých sa skúšajú disciplíny schválené FCI pre udeľovanie CACIT.

2.

CACT sa môže udeliť najlepšiemu psovi alebo suke, ktorí absolvujú skúšky v I. cene, resp. získajú ocenenie výborný.

3.

CACT sa môže udeliť aj psovi alebo suke, ktorí už titul Slovenský šampión práce získali.

4.

Navrhnúť psa alebo suku na CACT môže len zbor rozhodcov delegovaný na súťaž príslušným zväzom.

5.

CACT nie je nárokovateľný a udeľuje sa len za mimoriadne kvalitné výkony psa v priebehu celých skúšok.

 

 

6.

Psovi alebo suke rovnakého plemena, ktorí sa umiestnili na druhom mieste v I. cene, môže rozhodca udeliť reserve CACT.

7.

Reserve CACT nie je nárokovateľný a udeľuje sa len za mimoriadne kvalitné výkony psa v priebehu celých skúšok.

8.

Špecifikácia pre plemená brlohárov skupiny III. a IV. FCI  – na skúškach BL s udeľovaním titulu CACT alebo CACIT je možné udeliť titul CACT SR každému jedincovi, ktorý absolvoval s plným počtom bodov jedno kolo v prípade jednokolových skúšok alebo obidve kolá v prípade dvojkolých skúšok. Ak žiadny pes v danom plemene neabsolvoval skúšky s plným počtom bodov, titul CACT je možné udeliť najlepšiemu jedincovi plemena, ktorý sa umiestnil v I. cene, druhému v poradí je možné udeliť titul Reserve CACT.

9,

Špecifikácia pre plemená skupiny VII. FCI – na skúškach typu FT sa čakateľstvo CACT SR udeľuje v zmysle medzinárodných pravidiel pre FT, t.j. najlepší jedinec v skupine môže získať titul CACT, druhý v poradí môže získať titul Res. CACT bez ohľadu na plemeno.