SKJ
        
  Úvod
  PREZÍDIUM
  ČLENOVIA
 

SPZ ZSK

 

UKK

 
  SKJ - SEKRETARIÁT
  Kontakt
  Pracovníci sekretariátu
  Tlačivá
  Cenník
  Štandardy
  Klubové web stránky
  ROZHODCOVIA
  Zbor rozhodcov
  Plán Zboru rozhodcov
  Čestní členovia Zboru rozhodcov
  Medzinárodní rozhodcovia
  Národní rozhodcovia
  Rozhodcovia Junior Handling
  VÝSTAVY
  Kalendár 2017
  Výsledky výstav
  Šampionáty 2010 - 2016
  MEDZINÁRODNÍ ŠAMPIÓNI
  Junior Handling
  ŠAMPIONÁTY
  Šampión šteniat
  Šampión mladých
  Šampión SR
  Šampión veterán
  Šampión práce
  Grand šampión
  Slovenský výstavný šampión
  Super Grand šampión
  Šampión SKJ
  CHOVATEĽSKÉ STANICE
  register názvov
  DOKUMENTY
  dokumenty FCI
  dokumenty SKJ
  správy z komisií FCI
   
  Ocenenia SKJ
20. výročie SKJ
   
  Svetove klubove
vystavy 2013
   

www.fci.be

 

 

www.fcieurope.eu

 


Dostihová a coursingová komisia SKJ

 

 

 

Mediálni partneri:

   
 
SKJ
 

Uverejňujeme list prezidenta SKJ zaslaný prezidentovi SR pánovi Andrejovi Kiskovi ohľadne Zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov:

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Hodžovo nám. 1
P. O. Box 128
810 00 Bratislava 1     

Bratislava, 24.02.2017

Vážený pán prezident,

         v mene Slovenskej kynologickej jednoty (ďalej len "SKJ"), zastrešujúcej  organizované záujmové kynologické činnosti na území Slovenskej republiky, si dovoľujem s úctou upriamiť Vašu pozornosť na zákon NR SR, schválený dňa 14.02.2017 (tlač 261), ktorý negatívne zasahuje do diania v slovenskej kynológii a súčasne vykazuje vážne nedostatky vzhľadom na početné rozpory s inými platnými právnymi normami a tiež Ústavou Slovenskej republiky. Táto schválená právna norma je taktiež v rámci spoločenských vzťahov, ktoré má regulovať nevykonateľná a jej finálna verzia odporuje samotnej dôvodovej správe.   

     Predmetnou  právnou normou je zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej aj "prijatá právna norma""predmetná právna norma", alebo "predmetný zákon").

     Prijatá právna norma mala podľa pôvodného zámeru zamedziť nekontrolované množenie psov v neprijateľných podmienkach, s čím sa stotožňujeme a dobrému úmyslu vyslovujeme podporu. Pôvodný návrh však vykazoval početné právne a iné nedostatky, namietané Uznesením vlády č. 569, obsahujúcim  trinásť bodov rozsiahlych pripomienok, pričom vláda SR na svojom zasadnutí vyslovila s návrhom nesúhlas. Následne boli poslaneckým pozmeňovacím návrhom síce čiastočne zohľadnené  niektoré pripomienky, avšak v rozpore s ich skutočným obsahom, významom a cieľom. V dôsledku uvedeného došlo k zásadnému odklonu od pôvodného návrhu,  vytvoreniu a schváleniu právnej úpravy, ktorá vykazuje zjavné závažné nedostatky ako sú rozpory s inými právnymi normami vrátane Ústavy SR, nevykonateľnosť a zmätočnosť.

1. Znenie predmetného zákona je v rozpore so zákonom č. 455/1991 Zb. Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, kde sa v § 2 uvádza, cit.: „Živnosť je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.“

     Nová právna úprava ako osobitný predpis však považuje za výkon živnosti už odpredaj jediného šteňaťa a to za akúkoľvek cenu. Takto prijatá norma vo svojich konečných dopadoch označuje za živnostenské podnikanie napr. činnosť Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, armády SR, alebo záujmovú činnosť  organizovaných kynológov, vykonávajúcich svoju záľubu.

     U poslednej organizovanej skupiny už z povahy veci vo všeobecnosti nejde o sústavnú činnosť, vykonávanú za účelom dosahovania zisku, nakoľko mnohí z chovateľov majú vrh šteniat raz za niekoľko rokov, prípadne raz za život sučky, ktorú vlastnia. Z pohľadu zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov ide o príležitostné činnosti, ktoré sú štandardne zdaňované bežnou sadzbou dane a teda nie sú oproti iným činnostiam nijako zvýhodňované.  

2. Predmetný zákon je ústavne nekonformný, nakoľko zakladá nerovnosť medzi občanmi

v zmysle uvedenej právnej normy chovatelia psov (ide o spoločenské, nie hospodárske zviera) musia byť podnikateľmi, pričom chovatelia ostatných spoločenských zvierat (napr. mačiek, zajacov, holubov, kanárikov, rybičiek a pod.) a dokonca aj časti hospodárskych zvierat, ktorí predávajú svoju produkciu, podnikateľmi nemusia byť. Taktiež štátni zamestnanci, ktorí zo zákona nemôžu vykonávať podnikateľskú činnosť, by sa svojej záľuby bez rozumného a ústavne udržateľného dôvodu museli vzdať – prípadne by sa museli vzdať svojho zamestnania.

3. Zdaňovanie príjmu je riešené v zákonoch, ktoré sú doteraz platné – dôvodenie predkladateľa zákona vo vzťahu k médiám bolo okrem iného založené na argumente, v zmysle ktorého chovatelia psov sú daňovo zvýhodňovaní, čo údajne bolo potrebné odstrániť. Toto tvrdenie je však neopodstatnené a v rozpore so skutkovým a právnym stavom.   

V zmysle § 2 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov cit: "Na účely tohto zákona sa rozumie a) daňovníkom fyzická osoba alebo právnická osoba, b) predmetom dane príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka okrem osobitne vymedzeného predmetu dane podľa § 12, c) príjmom peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou ....".

     Z pohľadu zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sú chovatelia nesporne daňovníkmi a vo väčšine prípadov ide o výkon príležitostných  činností (§ 8 ods. 1 písm. a), ktoré sú štandardne zdaňované bežnou sadzbou dane a teda nie sú oproti iným činnostiam nijako zvýhodňované.  Samotná forma výkonu má byť podľa skutkových okolností na zvážení chovateľa so zreteľom na ustanovenia Živnostenského zákona, alebo iných dotknutých právnych predpisov – rovnako, ako je tu všetkých iných činností, ktoré sú predmetom dane.

4. Porušovanie zákona č. 39/2007 Z. z. Zákon o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov  a zákona č. 595/2003 Z.z. Zákona o dani z príjmov  nevyrieši novela predmetného zákona.Ich dodržiavanie je potrebné riešiť cestou prijatia zákonných opatrení podporujúcich kontrolu dodržiavania už platných zákonov a vymožitelnosť práva.

Prijatý zákon je technicky nevykonateľný voči tým, ktorí chovajú psov bez akýchkoľvek pravidiel, porušujú zákon o veterinárnej starostlivosti, právne normy o ochrane zvierat, Zákon o dani z príjmov atď. Nezakladá dôvody,  aby táto skupina zmenila svoje správanie a aby prestala právne normy porušovať. Je to zákon, ktorý prinúti tých, ktorí pri chove psov dodržiavali platné zákony, aby sa proti svojej vôli stali podnikateľmi. Zákon enormne zaťaží dôchodcov a študentov, z ktorých mnohí sú našimi chovateľmi, neopodstatnenou administratívou a zvýšenými nákladmi na prevádzkovanie neúčelnej živnosti. Zákon však neobsahuje mechanizmus, ktorý by zabránil množiteľom, ktorí doteraz ignorovali platné zákony, aby zmenili svoje konanie.

   Zákon 282/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov svojou povahou patrí do pôsobnosti obcí a miest, avšak nie je známe, že by táto novelizácia bola s ich zástupcami konzultovaná. Samotná aplikácia takejto normy bude v praxi vyvolávať zvýšené náklady na personálne a materiálne zabezpečenie kontroly množenia psov. Nie je zrejmé, z čoho budú mestá a obce uhrádzať tieto náklady pri už aj tak napätom rozpočte.

     Ak bolo cieľom navrhovateľov tohoto zákona zabránenie neregulovanému  množeniu psov a ich chovu v otrasných a nehumánnych podmienkach, k jeho naplneniu takáto právna úprava určite neprispieva. Jej uplatnenie v praxi výrazne zasiahne práve organizovanú kynológiu, ktorá je mapovaná, usmerňovaná, kontrolovaná v rámci vlastných a aj medzinárodných kynologických štruktúr a z vlastných prostriedkov financuje kontrolu a osvetu, zameranú na humánny chov, pri ktorom nesmie byť prioritou dosahovanie zisku. Záujmové chovateľské stanice sa často dedia z generácie na  generáciu a sú výrazom hrdosti chovateľa, pričom táto právna úprava  môže mnohých nadšencov prinútiť, aby sa vzdali svojej záľuby v prípade, ak nechcú chov vykonávať ako zárobkovú činnosť v rámci povinnej živnosti. Väčšina organizovaných chovateľov vykonáva túto svoju záľubu na základe financovania z rodinného rozpočtu, pričom vo väčšine prípadov náklady na   nadobudnutie a vychovanie šteniatka, jeho výcvik, stravu, veterinárnu starostlivosť, návštevu domácich a zahraničných výstav, cestovné, ubytovanie,  starostlivosť o šteniatka z vlastného chovu a dochovanie ich matky až do jej smrti  - ďaleko prevyšujú príjem, ktorý je možné dosiahnuť. Slovenská kynológia má vo svete výnimočné renomé, čoho dôkazom je aj skutočnosť, že SKJ bola Medzinárodnou kynologickou federáciou v roku 2009 poverená usporiadaním svetovej výstavy psov. Na tejto výstave sa zúčastnil do toho času najväčší počet psov v histórii vôbec, pričom celosvetové ohlasy boli vynikajúce a domnievame sa, že slovenská organizovaná kynológia významnou mierou prispela k zviditeľneniu svojej krajiny vo svete a to výlučne z vlastných finančných prostriedkov. Vzhľadom na požiadavku Medzinárodnej kynologickej federácie, v zmysle ktorej sa má chov psov vykonávať na záujmovej báze a nesmie byť vykonávaný ako podnikanie za účelom dosahovania zisku, by slovenská organizovaná kynológia pri takto prijatej právnej norme nemohla dostáť svojim medzinárodným záväzkom, nakoľko jej výkon by bol možný už len v rámci podnikania.

     O množiteľoch, ktorí porušujú všetky zákony, týkajúce sa chovu zvierat a ktorí chovajú psov výhradne za účelom dosahovania zisku nie sú k dispozícii žiadne údaje. Ich činnosť je ilegálna a úzko naviazaná na priekupníkov, ktorí so psami obchodujú. Ak sa nezvýšia právomoci ŠVPS SR, títo zostanú aj naďalej nepostihnuteľní. Predmetná právna úprava však tomu nezabráni.

     Spoločenský záujem na zamedzení nekontrolovaného množenia psov v neprijateľných podmienkach, ako bolo deklarované v dôvodovej správe k predmetnému zákonu, je tiež prioritným záujmom SKJ. Preto v rámci svojich kapacít ponúkame spoluprácu a súčinnosť pri hľadaní účinného riešenia danej problematiky. Veríme, že vzhľadom na svoje odborné zameranie, znalosť prostredia a medzinárodných štandardov, širokú

členskú základňu a dlhoročné skúsenosti budeme môcť byť nápomocní pri tvorbe aktuálnej právnej normy.    

     Vážený pán prezident, na základe uvedeného si Vás dovoľujem požiadať o nepodpísanie zákona ktorým sa dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení zákona č. 102/2010 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a jeho vrátenie NR SR.

    S úctou

Ing. Jozef Jursa CSc.,  p r e z i d e n t  SKJ

 

Upozornenie!

Od 1. januára 2017 sú v platnosti nové znenia Poriadkov pre rozhodcov.

Zmeny sú závažné, preto je dôležité sa s nimi oboznámit.

Pre zobrazenie klikni TU

 
 
 

Celoročná súťaž Junior Handlingu 2016

Umiest.

I. Kategória

Počet bodov

1.

WÁGNEROVÁ DAGMAR

1269

2.

ŠOKOVÁ HANKA

1015

3.

PISOŇOVÁ PATRÍCIA

942

 

II. Kategória

1.

PISOŇOVÁ NIKOL

1210

2.

ZAPLETALOVÁ MONIKA

1146

3.

ŠTIBRAVÁ KARIN

1071

Víťazkám srdečne blahoželáme!

 


Opätovný bravúrny výkon pána Jozefa Adamuščina a jeho Nemeckého ovčiaka!

Nemecký Meppen bol v dňoch 5.-9. 10. 2016 dejiskom Majstrovstiev sveta vo výkone WUSV. Zároveň boli všetci svedkami aj opätovného excelentného výkonu psovoda pána Jozefa Adamuščina a jeho neskutočného Nemeckého ovčiaka Haryssona Ad-Gur. Prekrásne 2. miesto tejto dvojice a 3. miesto družstva Slovenskej reprezentácie je vyvrcholením mimoriadne úspešnej sezóny.

SRDEČNE BLAHOŽELÁME a ĎAKUJEME!!

 


Fenomenálne víťazstvo! 18.-19.9.2016 Nova Gorica, Slovinsko, FCI Majstrovstvá sveta vo výkone IPO

Už po tretí krát Majster sveta. Áno! Takýto neuveriteľný husársky kúsok sa podaril slovenskému reprezentantovi pánovi Jozefovi Adamuščinovi tento víkend na FCI Majstrovstvách sveta vo výkone služobných plemien psov podľa IPO. A aby sa potvrdili kvality našich psovodov, tak tento neskutočný výsledok bol korunovaný 1. miestom v družstvách, čiže Slovenský tím je taktiež Majstrom sveta v družstvách!

Neskutočné a nádherné!

Všetci kynológovia Slovenska sú hrdí na mimoriadne úspešných psovodov - Jozef Adamuščin, Bohuš Miča, Eva Smädová, Matúš Balún. ĎAKUJEME za vynikajúcu reprezentáciu a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.

 


Ďalšie FCI Majstrovstvá sveta vo výkone a opäť Majster sveta zo Slovenska!

V dňoch 21.-25.9.2015 sa v taliansko Turíne konali FCI Majstrovstvá sveta záchranárskych psov IRO a reprezentantka Slovenska Dáša Baňárová po vynikajúcom výkone svojho anglického špringeršpaniela Chester z Chotára získala to najvyššie umiestnenie -1. miesto a tým titul Majstra sveta v kategórii vyhľadávanie osôb v lese.

Srdečne blahoželáme!

 
 
 
 

SLOVAKIA DOG CUP

 

bodovacia súťaž medzinárodných, národnej

a celoštátnych výstav psov organizovaných na Slovensku pod záštitou SKJ

Slovenská kynologická jednota vypisuje celoročnú bodovaciu súťaž, v rámci ktorej budú priebežne vyhodnocované psy a sučky zapísané v plemenných knihách SKJ, ktoré sa počas roka zúčastňujú medzinárodných, národnej a celoštátnych výstav.

Viac info tu

Priebežné výsledky www.slovakiadogcup.sk 
 
 

ODOVZDÁVANIE OCENENÍ

pre jedincov, ktorí sa v roku 2016 umiestnili v súťaži Slovakia Dog Cup (nie v kategórii OPEN) na 1. až 3. mieste v skupine FCI a 1. až 10 celkovo, sa uskutoční 19.2. 2016 pred záverečnými súťažami Národnej výstavy v Bratislave.

Po tomto termíne bude možné vygenerovať diplomy za umiestnenia v roku 2016.

 

 
 
 

Webovú stránku Pes pre život, nie pre biznis...

 
  venuje Slovenská kynologická jednota svojim členom a všetkým, pre ktorých je poctivosť a humánnosť v chove a držbe psa povýšená na jednu z najvyšších hodnôt.
Chceme podporiť tých, ktorí ku kynologickej činnosti pristupujú zodpovedne a s rešpektom nielen k jej odbornej stránke, ale aj s rešpektom k prírode, citu a láske, ktorú chovatelia svojej záľube venujú.
Aj takto chceme hovoriť a poukázať na chov psov s preukazom pôvodu, ktorého hlavným princípom je chov zdravých jedincov s vyrovnanými povahami, v súlade s ich oficiálnymi štandardami.
Spoznajte naše princípy prostredníctvom našich príbehov a názorov na tejto stránke.

Našou myšlienkou je priniesť príhody a osudy chovateľov, ale aj psích jedincov tak, aby sa stali zdrojom poučenia pre nás všetkých a zároveň poukázať na neduh, ktorý sa premnožil do pomaly nekontrolovateľných rozmerov – MNOŽITEĽSTVO.
Budeme radi, ak sa stránka bude rozrastať tak, aby bola zdrojom informácií a podporila poctivých chovateľov a majiteľov psov.

Navštívte našu stránku www.pesprezivot.sk a postavte sa spolu s nami na stranu poctivej kynológie.
Pomôžte nám šíriť túto myšlienku. Zverejnite baner s prelinkovaním na klubovej webovej stránke alebo na stránke svojej chovateľskej stanice.
ĎAKUJEME!

 
 

CACIBy z Medzinárodných výstav

 

Sekretariát FCI už nebude rozposielať homologizačné kartičky na čakateľstvá CACIB a majitelia – vystavovatelia si ich sami musia vytlačiť priamo z web stránky FCI.

V zozname na webe FCI sú výstavy, ktoré sa konali od 1.1.2009.
www.fci.be/en/results/IB.aspx

 

Slovenská kynológia, história a súčasnosť

  
 

DOPORUČUJEME

Nová kniha, ktorá sumarizuje históriu našej kynológie od jej prvej zmienky...
Unikátne fotografie a údaje ku ktorým ste sa v minulosti mohli ťažko dostať...
Podrobný " príbeh" našej kynológie…
Úspechy, osobnosti, activity…

Autori: Ing.Jozef Jursa CSC, Mgr.Juraj Štaudinger a kol.

Krstní otcovia:
Ing. Dušan Krajniak - vice prezident Slovenského poľovnického zväzu
Doc.MVDr Peter Lazar PhD - predseda akademického senátu Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach

viacej fotiek 
 

NÁRODNÉ PLEMENÁ

  Slovenský čuvač [PDF]
  Slovenský kopov [PDF]
  Slovenský hrubosrstý stavač [PDF]
  Československý vlčiak [PDF]
 

OZNAM PRE CHOVATEĽSKÉ KLUBY

   
  Informujeme všetky chovateľské kluby, že všetky klubové akcie je potrebné nahlásiť na príslušnú zastrešujúcu kynologickú organizáciu. Výstavy nezverejnené v kynologickom kalendári na príslušný kalendárny rok, nebudú mať schválené a uznané tituly.

Počas jedného dňa nie je možné usporiadať viac ako jednu výstavu so zadávaním CAC/CAJC. V prípade DUO výstav je možné usporiadať klubové a špeciálne výstavy v piatok, pred konaním týchto výstav.

V prípade konania dvojdňovej výstavy, je možné usporiadať klubovú alebo špeciálnu výstavu v druhý deň vystavovania.

V tom istom dni nie je možné usporiadať klubovú alebo špeciálnu výstavu! V prípade vzniknutia takejto situácie, je potrebné zmeniť dátum konania a nahlásiť zmenu sekretariátu SKJ.

 

UZNESENIE PREZÍDIA


Prezídium SKJ na zasadnutí dňa 31.1.2013 prijalo uznesenie, na základe ktorého budú od 1.2.2013 na výstavy, organizované pod záštitou SKJ, prijímané len tie jedince FCI NEUZNANÝCH PLEMIEN, ktoré sú registrované v pomocných registroch plemenných kníh uznaných FCI.